25 d’octubre de 2015

FLIX 1515.1515. 
              Fa 500 anys el poble de Flix comptava amb 113 focs. 107 de no privilegiats i 6 privilegiats ( 2 eclesiàstics i 4 nobiliaris).(1)
  El cavaller Antoni Guillem de Castellbell n'era el batlle.(#)
  Encara hi havia diferenciats dos municipis: el cristià i el sarraí, amb jurats propis l’un i l’altre
    Quatre anys abans s'havia realitzar una conversió massiva al cristianisme dels sarraïns. Al capbreu d'aquest 1511, dels que declararen les seves possessions, la majoria es declararen com a cristians nous, amb tot 17 s'esmentaren com a sarraïns (2).
      El capbreu també fa referència al alfaquí Alboleix, en referència a l’intèrpret i definidor del dret canònic musulmà.
            21 de març. Pedra de les pedreres de Flix per a la Catedral de Tortosa: "los Consellers scriuen al Bisbe de Tortosa, y li donan licencia de trencar de la pedra de Flix que es de la Ciutat, per la obra de la Seu"(3), (4).
          22 de juliol. Esteve de Garret,  ex-prior de Flix, ex-rector de Gandesa i ardiaca major de Tortosa, és nomenat President de la Generalitat de Catalunya per tres anys (1515-1518), serà el 48è president.
(#) La família dels Castellbell és un dels llinatges de la Vegueria de Tortosa citats per l’insigne Cristòfor Despuig als seus “Col.loquis de la Insigne ciutat de Tortosa”.  Residien a Flix, però tenien casa a Tortosa. El donzell Gaspar de Castellbell, fill d’Antoni Guillem de Castellbell, es casà amb Magdalena de la família Oliver de Boteller. Un altre Castellbell, Baltasar, aconseguí ésser nomenat prior de Flix, rector de Gandesa i canonge de Lleida entre el 1532 i el 1537.

(1) IGLESIES, Josep. El fogatge de 1515.
(2)SERRANO DAURA, J. L’onomàstica sarraïna i dels cristians nous de Flix (Baronia de Barcelona, a la Ribera d’Ebre), els segles XIV al XVII. In Butlletí interior Societat d’Onomàstica. LXVI. Setembre 1966. p. 38-48
(3)RUBRIQUES DE BRUNIQUER. Ceremonial Magnífichs Consellers y Regiment de la Ciutat de Barcelona. Vol Tercer. p. 231. Barcelona 1914.
(4)L'historiador Joan Hilari Muñoz pronuncià ahir 24 d'octubre una magnífica i documentada conferència "La pedra de Flix a la ciutat de Tortosa al llarg dels segles", on entre d'altres va esmentar que gairebé el 99 per cent de la Catedral de Tortosa havia estat construïda amb pedra de Flix.