21 de juny de 2007

1508: UN FLIXANCO BATLLE DE TORTOSA

Fa gairebé 500 anys, l'any 1508, que un flixanco fou nomenat batlle de Tortosa. Aquest apunt val la pena recordar-ho en uns moments en que els nomenaments i la presa de possessions dels càrrecs municipals són noticia arreu del país. En concret fou el jove de Flix Tomás de Vilanova, fill de Pere, qui havent establert capítols matrimonials amb Angela Ferrer de Busquets, filla d'un important mercader de Falset, havia fixat la seua residència a les primeries del segle XVI a Tortosa. Un aspecte que té el seu interés es la manera com eren elegits els càrrecs municipals. A Flix concretament es feia pel sistema de la insaculació amb bosses dels càrrecs de Jurats, Consells i Mostassaf (encarregat de revisar els pesos i mesures així com de la vigilància del mercat). Així aquest any 1508 fou nomenat batlle en Guillem de Castellbell:
"...ensecularen la vila de Flix: ço es, jurats, prohomens del concell e mostasaf en aquesta manera: que scrits los noms dels habitants en la dita vila abils y suficients per esser jurats, segons e comunicats entre ells dits consellers sobre la abilitas, lur concorda, solamentt meteren en sengles lenques de pergamin los nom de les persones dispostes per esser jurats ne cap, e segons quiscu de aquells en un redoli de cera foren posats en dues bosses. Ço es, la una de jurats en cap, e laltre de segons e son los noms dels dits inseculats per a jurats en cap los següents..."
Els Castellbell de Flix és un dels llinatges de la Vegueria citats per Cristòfor Despuig als seus "Col.loquis de la Insigne ciutat de Tortosa". Residien a Flix i tenien casa a Tortosa. El donzell Gaspar de Castellbell es casà amb Magdalena, de la coneguda familia Oliver de Boteller. Família que bastí un palauet que avui és la seu del departament de cultura i lloc des d'on dirigeix el departament un altre flixanco Xavier Vega i Castellví.

(Fotografia Festa del Renaixement de Tortosa publicada al bloc de la Marfanta)

1 comentari:

KEIFAREM ha dit...

Esta si que és bona , ara ho passo als compis de Tortosa .