28 de juny de 2007

FLIX: NOU CARTIPÀS MUNICIPAL

Avui hem fet sessió plenària extraordinària del nou ajuntament de Flix on ha quedat fixat entre d'altres el nou cartipàs municipal, donant compte del decret d'alcaldia del passat 16 de juny:
"PRIMER.- L’Ajuntament de Flix, s’organitza política i funcionalment en Àrees d’actuació, que es defineixen en funció d’àmbits concrets d’actuació tant a nivell intern com extern, i, que agrupen i coordinen els diferents títols competencials dels quals és titular l’Ajuntament, en virtut de la legislació de règim local i de la legislació sectorial, amb la finalitat de garantir el necessari impuls unitari i coordinació de l’acció de govern.
SEGON.- Les Àrees d’actuació que s’estableixen són les següents,
a) Àrea de Serveis a les persones, encarregada de l’impuls de les actuacions relacionades amb els següents àmbits competencials, cultura, benestar social, gent gran i immigració, participació ciutadana, festes i tradicions, joventut, educació, dona, esports, etc..
b) Àrea de promoció econòmica, encarregada de l’impuls de les actuacions relacionades amb els següents àmbits competencials, promoció econòmica, indústria, agricultura, empreses, comerç, turisme, etc..
c) Àrea de Serveis al municipi encarregada de l’impuls de les actuacions relacionades amb els següents àmbits competencials, governació, via pública, mobilitat, protecció civil, urbanisme, obres, patrimoni històric, parcs i jardins, gestió pressupostària, hisenda, règim interior, personal, administració municipal, medi ambient, recollida de residus, patrimoni natural, aigua potable i sanejament, neteja viària, enllumenat, xarxes d’aigua i clavegueram, barca, camins transport urbà, ermita i cementiri, Brigada municipal, etc..
TERCER.- En les Àrees d’actuació que s’assenyalen en el punt anterior, s’integren les següents regidories,
a) Àrea de Serveis a les persones:
- Regidoria de Cultura i Acció Social, encarregada dels àmbits competencials relacionats amb la cultura, les relacions amb les entitats culturals del municipi, el benestar social, la gent gran i la immigració, les relacions amb l’OACLF, la participació ciutadana, etc..
- Regidoria de Festes i Tradicions, encarregada dels àmbits competencials relacionats amb les fetes majors i altres festes tradicionals del municipi, etc..
- Regidoria de la Dona i la Joventut, encarregada dels àmbits competencials relacionats amb les polítiques de dones i polítiques de joventut, el niu d’activitats, firaparc, etc..
- Regidoria d’Educació, encarregada dels àmbits competencials relacionals amb l’ensenyament i l’educació, i les relacions amb els Organismes Autònoms Locals d’Escola de Música i Escola Bressol.
- Regidoria d’Esports, encarregada dels àmbits competencials relacionats amb la promoció de l’esport, la gestió i manteniment de les instal·lacions esportives municipals, la col·laboració amb les entitats esportives del municipi, etc..
b) Àrea de Promoció Econòmica:
- Regidoria de Promoció econòmica, encarregada dels àmbits competencials relacionats amb el turisme, el comerç, l’agricultura, l’empresa, l’indústria, la promoció econòmica del municipi, i la SAM Flix, Gestió d’Iniciatives Econòmiques.
c) Àrea de serveis al municipi.
- Regidoria d’Obres i Urbanisme, encarregada dels àmbits competencials relacionats amb el planejament i ordenació urbanística, gestió urbanística i disciplina urbanística, obres municipals, la protecció del patrimoni històric, els parcs i jardins, enllumenat públic, etc..
- Regidoria de Serveis Públics, encarregada dels àmbits competencials relacionats amb les xarxes d’aigua i clavegueram, barca, camins municipals, transport públic de viatgers, ermita, cementiri, Brigada Municipal d’obres, etc..
- Regidoria de Medi Ambient, encarregada dels àmbits competencials relacionats amb la gestió de residus, recollida selectiva, sanejament, aigua potable, neteja viària, patrimoni natural, etc..
- Regidoria de Governació i Mobilitat, encarregada dels àmbits competencials relacionats amb Guardia Municipal, seguretat ciutadana, mobilitat, via pública etc..
- Regidoria de Hisenda i Règim Intern, encarregada dels àmbits competencials relacionats amb Pressupostos, Hisenda, Recursos Humans, Règim Interior, Patrimoni, Administració, etc..
- Regidoria de protecció civil, encarregada dels àmbits competencials relacionats amb la protecció civil, els plans d’emergència municipals, etc..
QUART.- Nomenar com a Coordinadors de les Àrees d’actuació que s’esmenten en el punt segon del present Decret, amb la funció d’impulsar i coordinar les diferents regidories adscrites, els següents regidors:
a) Àrea de Serveis a les persones, Sr. Ramon Sabaté i Arqué. (PSC)
b) Àrea de Promoció Econòmica: Sr. Oscar Bosch i Pujol. (PSC)
c) Àrea de Serveis al municipi: Jaume Masip i Llop. (ERC)
CINQUÈ.- Nomenar com a Regidors titulars de les Regidories assenyalades en l’apartat tercer del present Decret, els següents Regidors,
a) Àrea de Serveis a les Persones.
- Regidora de Cultura i Acció Social, Sra. Carolina Rofes Cases. (ERC)
- Regidor de Festes i Tradicions, Sr. Ramon Sabaté i Arqué. (PSC)
- Regidora d’Educació: Sra. Montserrat Canals i Aliaga. (CIU)
- Regidora de la Dona i Joventut, Sra. Neus Guiu i Cervelló. (ERC)
- Regidor d’Esports: Sr. Ferran Albiac i Viñolas. (PSC)
b) Àrea de promoció Econòmica
- Regidor de Promoció Econòmica: Sr. Oscar Bosch i Pujol. (PSC)
c) Àrea de serveis al municipi.
- Regidor d’Obres i Urbanisme: Sr. Jaume Masip i Llop. (ERC)
- Regidor de Serveis Públics: Sr. Joan Josep Mauri i Hierro. (PSC)
- Regidor de Medi Ambient: Sr. Ferran Albiac i Viñolas. (PSC)
- Regidor de Governació i Mobilitat: Sra. Rita Costa i Puey. (PSC)
- Regidor d’Hisenda i Règim Intern, Sr. Joan Manuel Treig i Sánchez. (ERC)
- Regidora de Protecció Civil: Sra. Montserrat Canals i Aliaga"(CIU).