31 de juliol de 2007

31 DE JULIOL: SESSIÓ PLENÀRIA

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE L'AJUNTAMENT DE FLIX
Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Despatx oficial.

 1. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Flix relatiu a la Biblioteca Municipal Artur Bladé i Desumvila.
 2. Aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2006
 3. Aprovació del Pla d’Actuació Municipal de l’INFOCAT
 4. Aprovació desafectació Escorxador municipal
 5. Fixació de les festes locals 2008: 18 de gener i 14 d'agost.
 6. Aprovació Programa Festes Majors 2007
 7. Sol·licitud Departament Educació en relació a l’ICIO
 8. Adhesio al conveni entre la Federació de Municipis de Catalunya i Societat d’Autors.
 9. Aprovació inicial del Reglament del Mercat Municipal
 10. Acord de delegació de competències en la Diputació de Tarragona:de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d'impostos.
 11. Informes diversos
  Precs i preguntes.

Observació: Tots els punts han estat aprovats per unanimitat. Al final del Ple s'ha donat la veu al públic assistent, tenint la paraula dos veïns que s'ha interessat pel programa i pressupostos de la Festa Major.