14 de setembre de 2010

MOCIÓ SOBRE LA FUTURA UBICACIÓ DEL MTC


El passat mes de juliol vaig presentar una interpel.lació al ministre d'Indústria, Miguel Sebastián, en relació al MTC, popularment conegut com cementiri nuclear, una interpel.ació sense concrecions per part del ministre, que es realitzà amb un nou clima polític de relacions entre el PSOE i el PP en temes d'energia, relacions que a hores d'ara sembla que passen per hores baixes.

Com argumento a la presentació de MOCIÓ que defensaré demà al plenari del Senat : "El procés de recerca d'emplaçament per al magatzem temporal centralitzat de residus radioactius d'alta activitat es va precipitar el passat 23 de desembre de 2009, quan es va aprovar la resolució per la qual s'efectuava la convocatòria per a la selecció dels municipis candidats a allotjar l'emplaçament del Magatzem Temporal Centralitzat de combustible nuclear gastat i residus radioactius d'alta activitat (ATC) i el seu centre tecnològic associat.

En aquesta convocatòria s'establia un període ajustadíssim en el temps per a la presentació de candidatures, i desapareixia qualsevol referència a la necessitat d'assolir un consens amb les CCAA afectades, ja que la sola voluntat d'un municipi per allotjar aquesta instal·lació era considerada suficient. D'aquesta manera s'ignorava que una infraestructura d'aquesta envergadura i els seus efectes sobre el conjunt del territori supera sense cap dubte l'estricte marc local.

Així mateix, el procediment pel seu caràcter abreujat, un mes per presentar candidatures i 20 dies per presentar al·legacions, difícilment permetia un procés d'informació i participació adequat, transparent i participatiu, cosa que contravé la Directiva d'Aarhus en matèria de participació i informació ambiental."

Procediment, que passat els mesos clarament s'ha trastocat, segurament replantejat amb més visions electoralistes i tacticistes per damunt de qualsevol procés de participació, respectuós amb la ciutadania, transparent i democràtic.

TEXT DE LA MOCIÓ:

"Vincular qualsevol procés sobre la futura ubicació del MTC al consens social i institucional, especialment amb les CCAA que puguin veure’s afectades per les candidatures municipals presentades, respectant els acords dels parlaments respectius. En aquest sentit és important que l’esmentat consens s’adapti al que estableix el conveni d'Aarhus, signat i ratificat per tots els Estats membres de la Unió Europea, sobre l'accés a la informació i la participació de la ciutadania en la presa de decisions en els assumptes ambientals, i també a les recomanacions del programa COWAM de la CE que es refereix específicament a la governança dels procediments per a la gestió de residus radioactius als països de la Unió Europea."