4 de gener de 2011

FLIX, 1384, 4 DE GENER. LLICÈNCIA DE PERE III1384. 4 de gener. El rei Pere III, en una missiva enviada des de Montsó dona llicència per fortificar les muralles a Flix i la Palma, propietats del lleidatà Francesc de Santcliment.

“Nos, Pere, rei… Els diem als homes honrats dels llocs de Flix, la Palma i mas de Flix, que per a que puguin suportar millor els grans gastos que han caigut damunt d’ells per causa de la construcció de muros i empaliçades que voleu fortificar en los Castells dels vostres llocs, feu que siguin defensables i que els enemics s’aterrin al veurels

Passem una humil súplica al nostre conseller Francesc de Sant Climent amo dels Castells que os concedeixi als homes honrats plena llicència en quant als llocs i termes de manar i ordenar impostos, si creieu convenient a mercaderies i altres coses durant tres mesos, i que siguin recollits pels habitants dels llocs.

Els impostos podeu disminuir-los o be aumentar-los a la vostra voluntat.

Hau de tenir en compte, que els diners recollits s’han d’aplicar a les obres de muros, empaliçades i fortificacions i no en altres usos (…)

Manem fer aquest document amb el nostre segell secret.

Dat en la vila de Montçó el dia 4 de jener de l’any de la Nativitat del senyor de 1384.”

(Joan Ciuraneta. La Palma. Documents i records. 1987. pag. 24)) (Fotografies de Jaume Masip)Cap comentari: