4 de juliol de 2010

FLIX: 4 DE JULIOL DE 1649


“Pare y sr nostre Ja es arribat a la obra lo que en dies passats fonch paraula y injust manament de Monsiur de sta Coloma Governador de les armes desta vila que dels naturals feu avisar sen anassen della en fet anar vuy die present ab forsa de mosqueters sinch casades sens dexarlos traurer robes ni cosa alguna impeintlos anarsen per la barca fentlos en anar per lo portal: lo llanto y just sentiment aquestos tenian pus per forsa feyan dexar lurs patria y cases vent sa perditio bes dexa considerar lo qual semblantment tenim los que havem restat per lo que tenim conegut ab dit Sta Coloma lo que vuy ha executat ab uns dema ho executera ab altres procedint ab uns y altres injustament ...”
No era la primera vegada que hi havia queixes, tenim d'altres documents, per exemple: El 13 d’abril d'aquest any es tractà a Barcelona la queixa realitzada per l’arrendatari de les rendes de la Baronia de Flix, ja que el Governador de la Baronia (el senyor de Sainte Colome, considerat com un tirà) no volia que tingués la Barca. El 26 d’abril, ells vassalls de la Palma varen escriure un altre cop als consellers de Barcelona, dient que el governador de Flix ara els hi demanava tres llits, matalassos i flassades, que ells estaven carregats de deutes. El 30 d’abril, els jurats de la Palma havien escrit al Governador de les armes de Flix demanant-li que parés de vexar-los...

Cap comentari: