4 de febrer de 2007

MOCIÓ ACCIDENTS FERROCARRIL


Moció en relació als accidents de ferrocarril produïts a l'estació de Flix, aprovat per unanimitat al Ple de l'Ajuntament del passat 2 de febrer:

"Atès que els passats dies 18 i 27 de gener s'han produït al nostre municipi dos accidents ferroviaris, en el mateix punt, just a la sortida del túnel abans de l'estació.

Atès que aquests accdidents demostren l'estat lamentable en que es troba la línia de ferrocarril Reus-Mora-Casp-Saragossa.

Atesa la proximitat del punt on es van produir els accidents i les instal.lacions d'ERCROS a Flix, qualificades de SEVESO II, pel risc industrial que tenen.

Atès que el poble de Flix està implicat en dos plans d'emergècia prou importants: PENTA (àrea nuclear) i PLASEQTEBRE (àrea química).

Atès que l'Ajuntament no ha rebut informació oficial, ni de part de la companyia ADIF, ni de cap autoritat responsable de la competència en matèria de trànsit ferroviari, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent,

Proposta d'acord:

PRIMER: Fer pública la queixa d'aquest Ajuntament davant l'estat en que es troba la via ferroviària, i en especial la sortida del túnel abans de l'estació de Flix.

SEGON: Exigir a la companyia ADIF, i de les autoritats pertinents, es garantitzi la seguretat del trànsit ferroviari de la línia esmentada anteriorment, i es especial del tram de l'estació de Flix, donada la seva proximitat a les instal.lacions d'ERCROS a Flix.

TERCER: Expressar la queixa d'aquest Ajuntament per la manca d'informació rebuda de la compania ADIF i de les autoritats responsables de la competència en matèria de trànsit ferroviari, davant els accidents produïts recentment, i sol.licitar dels mateixos una explicació dels accidents, de les seves causes i de les mesures que es pensen adoptar per tal d'evitar que accidents com els esmentats es tornin a produir.

QUART: Traslladar aquest acord a la companyia ADIF, a la Subdelegació del Govern a Tarragona, a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l'Ebre, al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, als ajuntaments de Móra la Nova, Garcia, Ascó i Riba-roja d'Ebre, i als sindciats CCOO, UGT i CGT als efectes oportuns."

Cap comentari: