24 de setembre de 2007

EL RIU DE LA CANA: LIMIT DE TERME


L'altre riu de Flix, afluent per l'esquerra de l'Ebre és el riu de La Cana, riu que assenyala els límits provincials entre Tarragona i Lleida, una limitació històrica que dibuixa un curiós terme de Flix. El passat 21 de setembre el DOGC publicà l'edicte relatiu a la delimitació dels municipis de Bellaguarda i de Flix, dos municipis tans allunyats com propers gràcies al riu de La Cana:

"EDICTE
de 6 d'agost de 2007, relatiu a la delimitació dels municipis de Bellaguarda i de Flix.
Els dies 23 de març i 21 de maig de 2007, els plens dels ajuntaments de Flix i de Bellaguarda van aprovar, respectivament, d'acord amb el quòrum que preveu la normativa vigent, la delimitació efectuada el dia 21 de juliol de 2005 per les respectives comissions municipals. Aquesta delimitació forma part dels treballs d'execució dels mapes municipals de Bellaguarda i de Flix, dins el procés de l'elaboració del mapa municipal de Catalunya, previst a l'article 28.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
D'acord amb el que determina l'article 39.1 del Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya, es fa pública la delimitació, que es descriu a continuació, i s'inclou en els mapes municipals de Bellaguarda i de Flix.
Fita 1: se situa a la partida de les Solanes, en el lloc conegut com La Pileta, a uns cent cinquanta metres al sud-est de la Font de la Pileta i a uns vuitanta metres a l'oest de la pista de Bellaguarda a la Bisbal de Falset. Existeix la fita de pedra de forma irregular de quaranta per vint centímetres de costat a la base i quaranta centímetres d'alçada. Aquesta fita és també comuna al municipi de Margalef. Les coordenades UTM són: X: 311888 i Y: 4576718.
Fita 2: se situa a la partida de les Solanes, en el lloc conegut com Lo Mas del Quel, a uns cinquanta metres al nord-oest d'una línia d'alta tensió i a uns quatre cents cinquanta metres a l'oest de la pista de Bellaguarda a la Bisbal de Falset. La línia de terme reconeguda entre les fites primera i segona segueix la divisòria d'aigües on es troba situada la fita primera fins el límit de la finca d'en Francisco Domingo Saez, continuant per aquest límit fins confluir de nou amb la mateixa divisòria d'aigües, en el lloc conegut com la Barraca del Miquel, per on continua fins a la segona fita. Les coordenades UTM són: X: 311482 i Y: 4576580.
Fita 3: se situa al riu de la Cana, a la partida de lo Coll de les Bigues, a uns tres-cents vint metres al nord-est de la Punta del Mas del Butxaca i a uns quatre-cents cinquanta metres al sud-est del Mas de Ramon Mateu. La línia de terme reconeguda entre les fites segona i tercera és la divisòria d'aigües on es troba la fita segona fins a la confluència amb l'eix de les aigües corrents del riu de la Cana, per on continua fins a la fita tercera. Aquesta fita és també comuna al municipi de la Granadella. Les coordenades UTM són: X: 307230 i Y: 4576340.
Barcelona, 6 d'agost de 2007
Carles Bassaganya i Serra"