30 d’abril de 2010

BANDOLERS: JOAN SABATER, (a) "ULLOTS".


La revista Sapiens dedica el seu darrer número gairebé un monogràfic al fenomen del bandolerisme català del barroc, l’amenaça més gran que la monarquia hispànica va tenir a Catalunya durant el segle XVI i bona part del XVII. Pel que respecta a la Ribera d’Ebre, també terra de bandolers, especialmente després de l’expulsió dels moriscos, cal recordar la figura del bandoler flixanco Joan Sabater (a) Ullots, qui el 23 d’abril de l’any 1615 seria capturat a la Torre de l’Espanyol, aleshores comanda d’Ascó, a una llegua de Flix:
“ En lo lloc de la Torre den espanyol comanda de Ascó a una llegua desta vila han capturat a Joan Sabater alias ullots vassall de vs. mag. Lo qual ha delinquit en esta baronia y la te molt inquieta (…) Lo Procurador general de la comanda de Asco ma ha enviat a demanar pera que si volia fer requesta contra dir Joan Sabater lo qual prengueren la darrera festa de pasqua jo li he respost que tingues dit home ben guardat(…)” (1) Signà Bernat Oriol, batlle de Flix.
“Per letras de nostre balle jurats y consell de la nostra baronia de Flix de 23 corrent tenim entes que D.M. estos dies atrás se una llegua de Flix pregué y captura Joan Sabater als Ullots bandoler y lladre de pas vassall nostre lo qual per haver comesos molts groses y atroces delictes en dita nostra baronia convindria molt per la pau i quietut de aquella y de nostres vassalls que fos castigat y sentenciat per nosaltres en dita nostra baronia y axi pregam molt encaridament a V.M. se servesca de voler donar y lliurar a nostre valle de Flix dit Joan Sabater conforme esta ciutat en altra occasio consenblant feu la mateix en lliurar y entregar al vostre comanador de Sco altre delinquent per lo que conve molt de aquesta manera tenir-ne entre si dita bona correspondensia que ademes es cosa molt justa y posada en raho (...) abril als 26 de 1615. Los consellers de Barcelona”(2)
Ullots, Joan Sabater, seria executat a la Plaça Major del poble de Flix el 18 de setembre d'aquell mateix any. El bandolerisme era un fet, així pocs dies després seria detingut un altre bandoler, Jeroni de Pedro, tot i ser capturat a Flix, seria entregat al comanador d’Ascó per ser veí d’aquest poble.
(1)Arxiu Ciutat de Barcelona. Cartes Comunes Originals – serie X. nº 61.
(2)ACB. Còpia de document trobat a l’Arxiu de la Ciutat de Barcelona per Joan Ciuraneta i Gibert l’any 1981.