22 de juliol de 2008

25 DE JULIOL: 700 ANYS DE "LES COSTUMS DE FLIX"

Set-cents aniversari de “Les Costums de Flix”, atorgats pel senyor del castell de Flix, Pericó de Bosch, als seus vassalls el 25 de juliol de 1308, essent rei de la Corona d’Aragó Jaume II.

El 25 de juliol és un aniversari important per al poble de Flix: Pericó de Bosch (Petri de Boscho, predicti, iuranti et firmanti, qui hoc laudamus, concedimus, et firmamus...) senyor del Castell de Flix, atorgà als seus vassalls les “Costums de Flix”, que admetien la vigència dels de Tortosa. Foren 41 capítols sense numerar. Aquestes “Costums” foren estudiades i publicades per José Puiggari el 1875 a Barcelona. Les originals es troben a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. La novetat de les costums és que eximien de tota jova, perna, tragin, quistia i altra prestació forçada als veïns.

Primerament, que tot hom crestià qui aja vinya ni ort, que façe quart al Senyor. En aquel no deuen entrar careçadors (parcers), mas aquel de qui l’ort ó la vinya será. Deu dar be e legalment lo quart al Senyor lo die que veremarà. El Senyor deu la sen fer anar e aportar, e si la li fará portar aquel de qui la vinya será ó lort, deu lon pagar lo Senyor segons lo loch don la li aurá aportada.
Item deu pendre lo Senyor qui per temps será en Flix, lo saffra al saffraner con lo saffra sera cullit, per lo Senyor de qui será. Ço es si li fara algun traút /tribut) axi com ab lo demunt dit Senyor sen será avengut, o quel prena en brí (a canvi de llí)
Item tot crestia que façe de la terra, del pá VIª ni XIª ni XXª, deu donar el Senyor son dret en la era, el Senyor deu la sen fer portar a son graner, si dons empres no es ja en carta alguna; e encara ab ses besties e ab sos sachs.
Item tota civada, pot hom e tta fembre vendre franchament, cascun en son almut en son alberch, sens tot contrast.
Item tota sal que sia de crestiá ó de sarray, pus sia en la vila reculida, pot la vendre franchament á tot hom de la vila ó strany, que no deu costar res.
Ítem Quar tot cuir de bou ó ase ó de tota bèstia grossa, se deu vendre francament aquel quel comprará e aquel quel vendrá, que nols deu costar res..."

PUIGGARÍ, José. Revista Histórica Latina, tomo II, n IV. Barcelona.1875. pag.109. Josefina Carranza Larrosa també els va transcriure per la seva part, la versió del 15 d’octubre de 1332, (còpia d’una altra còpia), publicant el seu treball a la miscel·lània 10 del CERE , 1995. Segons J. SERRANO DAURA, (Senyoriu i Municipi a la Catalunya Nova, segles XII-XIX., Fundació Noguera, volum I, pag. 225-229) a diferència dels dominis templers, els vassalls de la baronia de Flix estaven exempts de tot mal us, al preàmbul del privilegi de 1308 es reconeix que no estan subjectes als mals usos de “jova, perna et tragino et omnia questia seu exaccione”. Segons Josep Serrano Daura no tenim dades sobre la confirmació del privilegi de Flix de 1308, però ens consten dos trasllats notarial del document de 1316 i 1382.

1 comentari:

Anònim ha dit...

Hola Pere

"Costums de Flix" senceres

Pàgines 109, 110 i 111 d'aquest interessant document a aquest enllaç:

http://mdc.cbuc.cat/cdm4/document.php?CISOROOT=/portalarca&CISOPTR=52254&CISOSHOW=51964&REC=1