30 de març de 2020

Centenari de "LA UNIÓN SOCIAL".


L'any 1920 és l'any del centenari de "la Unió Social".
Foto Mestres - Moment assemblea de socis anys 60
Gràcies a la documentació de l'Arxiu Històric de Tarragona al seu fons AHT330-50 / Govern Civil de Tarragona, títol "La Unión Social", tenim els documents que acrediten les dates 30 de març i 17 d'abril com les que simbolitzen el centenari d'una de les entitats socials més importants del poble de Flix. Entitat que cal recordar va ser la resposta d'una bona part de les classes benestants del poble, davant la constitució mesos enrere de la societat "Agrupación Obrera de Flix", resultat de la fusió de "la Unión Obrera" i "l'Ateneo Obrero", el 7 de setembre de l'any 1919.
Així, tenim un document inicial del 30 de març  que especifica entre d'altres: "En cumplimiento de los prescrito 4º de la vigente ley de asociaciones , tenemos el honor de someter  a la aprobación de S.E. los Estatutos de una Sociedad que con el título de "LA UNIÓN SOCIAL" y con caràcter BENEFICO - INSTRUCTIVO - RECREATIVO  pretendemos constituir en esta villa (...)". Signant la COMISIÓN ORGANIZADORA . 

Inspirat pels principis del catolicisme social, agrupà les forces locals de dreta, des de els monàrquics fins els republicans lerrouxistes. La finalitat de la societat era triple: instructiva, benèfica i recreativa. Els estatuts tenen data de 30 de març de 1920 i van ser redactats pels signants del document anterior com a "comisión organizadora": Damián Forcades Masot, Juan Forcades Masot, Delfín Rius Martí i Marcelino Català Cervelló. 
"Art 3º. ... se podrà, cuando crea oportuno

a) Establecer centros de enseñanza, fundar bibliotecas, dar conferencias y fomentar los medios de instrucción y cultura.

b) Establecer secciones de protección a la clase obrera como seguros contra enfermedades, accidentes del trabajo, paro forzoso, pensiones, retiros y socorros.

c) Establecer un café y un teatro, dar conciertos, bailes y otros recreos, así como organizar excursiones y crear secciones de sport."
Pista vella. Facebook, Flix fotos pel records. Rca Cvllo Ala. 21/09/2013
El 17 d'abril és l'altra data important, correspon a la constitució de la primera Junta Directiva de La Unión Social que es realitzà al local social del carrer del Rio 4, on es fa constar que la nova societat té  192 socis inscrits. Primera Junta constituïda per:
President: Alfonso Guiu Corbella. Vice-president: Francisco Sanjuan Callizo. Secretari: Delfín Rius Martí. Vice-secretari: Cesar Mur Sabaté. Tresorer: Marcelino Catalá Cervelló. Altres càrrecs: Juan Mueller Gfeller, Damian Suñé Pujol. Vocals : Juan Mur Pujol, Angel Carranza Solá, Francisco Estopá Navas i Vicente Catalá Ballesté. 
Foto Carmel Biarnés: Sala actes anys 70
Amb data de l'endemà, 18 d'abril tenim l'escrit adreçat al "Gobernador Civil de Tarragona" de l'alcalde de Flix José Mestres, adjuntant instància de la nova societat "La Unión Social" amb còpia de l'acte de la seua constitució.

Una altra data important també és el 4 de desembre de l'any 1920, dia de la signatura del contracte de compra de la finca on es construirà la seu de la Unió Social. Els venedors foren Miquel Ferrús,  Rita Arnavat i el seu fill Miquel. El preu de la compra va ser de 40.000 pessetes, a pagar en deu anys amb un interès del 5 per cent.